Privacybeleid

Privacybeleid Dutchrenew.com

Over ons privacybeleid
Dutch|Renew geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Shambu. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/03/2020, bij het verschijnen van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze privacycontactpersoon, u
U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Online winkelsoftware
Shopify
Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit voor iemand anders gebruiken
doel. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, is Shopify verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.

web hosting
Strato
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van [Strato]. [Strato] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. [Strato] heeft
er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [Strato] is gebonden aan de geheimhoudingsovereenkomst.

E-mail
xxx

Betalingsverwerkers
Mollie
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw
gegevens niet langer dan op grond van de wet is toegestaan.

Recensies
Vertrouw piloot
Wij verzamelen beoordelingen via het Trustpilot-platform. Als u een recensie achterlaat via
Trustpilot dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot-aandelen
deze gegevens bij ons op, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert jouw
naam en woonplaats ook op uw eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen
opnemen om een ​​toelichting op uw beoordeling te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​beoordeling achter te laten
laat ons uw naam en e-mailadres delen met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te zenden
nodigen u uit om een ​​recensie achter te laten. Trustpilot beschikt over passende technische en organisatorische maatregelen
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om
derde partijen in te schakelen voor het verlenen van de dienst, hier zetten wij ons voor in
Trustpilot heeft ingestemd. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot bescherming
van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienst waarvoor
Trustpilot schakelt derde partijen in

Verzending en logistiek
PostNL
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. We gebruiken
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam kennen,
adres- en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van
uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zal PostNL uw gegevens verstrekken
ook beschikbaar voor deze partijen.

UPS
xx

Facturatie en boekhouding
Shopify
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Shopify]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [Shopify] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [Shopify] gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Ebay.com

Jou rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen, leggen wij hieronder uit. Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van uw gegevens in beginsel uitsluitend naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te registreren
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle opgaven en kopieën van gegevens ontvangt u in het machinaal leesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Recht op inzage U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek hiertoe richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens verwerken.

Recht op rectificatie
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek hiertoe richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.
Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of met dat doel te laten verwerken
traceerbaar te zijn. U kunt een verzoek hiertoe richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek hiertoe richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat het veilig is
koppeling van databestanden kan dan niet meer gegarandeerd worden.
Recht van bezwaar en overige rechten In sommige gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of namens Shambu. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zorgen wij voor afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking definitief staken. U heeft tevens het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
onderwerp. Wij verwerken uw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Koekjes
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan dit doen
interpreteer informatie in combinatie met andere datasets en volg zo uw bewegingen op internet. Google gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties (Adwords) aan te bieden
andere Google-services en -producten. Cookies van derden
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij nu al gegevens verzamelen
die op u betrekking hebben, zullen wij u per e-mail informeren.

Contact details
E-mail: contact@dutchrenew.nl
Afrikaweg 33g
9407 TL Assen